Taken GMR

Opsomming van de taken GMR Unicoz:

 • Grote lijnen in de organisatie kritisch volgen.
 • Deelname verschillende werkgroepen
  1. Fin.Com
  2. Samenwerkingsverband
  3. Communicatie en PR
  4. Benoemingscommissie lid Raad van Toezicht
  5. Resultaat en ontwikkeling (functiemix/gesprekscyclus)
 • Inlezen verschillende vergaderstukken/ beleidsstukken zoals bestuursformatieplan incl. begroting, bovenschools zorgplan etc.
 • Advies geven over beleidsstukken en eventuele stemming hierover organiseren
 • Statuten en reglementen herzien
 • Reglementen bewaken
 • Controle op het naleven van de afspraken gemaakt in de CAO-PO
 • Contacten onderhouden met MR uit eigen cluster
 • Op verzoek MR vergaderingen bijwonen
 • Organisatiewijzigingen - en ontwikkelingen kritisch volgen
 • Volgen van maatschappelijke ontwikkelingen en andere onderwijsgroepen in Zoetermeer
 • Volgen van ontwikkelingen in 'onderwijsland' en wetgeving


Specifieke taken DB/GMR

 • verzorgen website + up to date houden
 • vraagbaak alle (G)MR leden
 • plegen van onderzoek, informatie inwinnen bij externe deskundigen
 • notulen verwerken
 • cursussen organiseren
 • contacten bureau onderhouden
 • contacten met CvB en bestuurssecretaris onderhouden
 • vooroverleg gmr vergaderingen
 • schrijven en versturen brieven
 • informatie verstrekken aan alle GMR leden
 • maken van de agenda voor de vergaderingen
 • organiseren bijeenkomst (2x per jaar) met MR voorzitters
 • participeren in één of meerdere werkgroepen
 • jaarplanning maken
 • jaarverslag maken
 • informatie verstrekken aan verschillende geledingen
 • brainstormen voorzitter en secretaris
 • archief bijhouden
 • ingekomen stukken lezen; beoordelen; verzenden en zo nodig ter discussie brengen in de vergadering
 • discussie voorbereiden